INFLUENCER MARKETING Esport Universum

Adatvédelem

Adatkezelési Tájékoztató

A Tájékoztató célja és hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza az Esport Universum Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.; cégjegyzékszám: 01-10-049401; a továbbiakban: „Adatkezelő”) által végzett adatkezelést, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a jogszabályi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

Irányadó jogszabályok

 

  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. ÁPRILIS 27.) A TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE TEKINTETÉBEN TÖRTÉNŐ VÉDELMÉRŐL ÉS AZ ILYEN ADATOK SZABAD ÁRAMLÁSÁRÓL, VALAMINT A 95/46/EK RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL (ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET; A TOVÁBBIAKBAN: „GDPR”)
  • 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL (A TOVÁBBIAKBAN: „INFOTV.”)
  • 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL (A TOVÁBBIAKBAN: „PTK.”)
  • 2016. ÉVI CXXX. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL (A TOVÁBBIAKBAN: „PP.”)

Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

 • NÉV: ESPORT UNIVERSUM ZRT.
 • SZÉKHELY: 1118 BUDAPEST, MÉNESI ÚT 22.
 • CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-049401
 • E-MAIL CÍM: INFO@ESPORTUNIVERSUM.COM 

Az Adatfeldolgozók adatai


Annak érdekében, hogy az aktivitással kapcsolatban teljes körű kiszolgálást tudjunk biztosítani, bizonyos szolgáltatásokra külső partnercégekkel dolgozunk együtt, akik hozzáférhetnek a munkájuk során a személyes adatokhoz. A közreműködő adatfeldolgozók és közös adatkezelők a személyes adatokat csak a legszükségesebb mértékben és ideig használják, és minden esetben csak az uniós és hazai adatvédelmi szabályok betartásával. Az alábbi adatfeldolgozókkal és közös adatkezelőkkel dolgozunk együtt:

 

Cégnév

Székhely

Tevékenység

Szerepkör

Adatvédelmi nyilatkozat

Rackforest kft.

1132 Budapest,

Victor Hugo u. 18-22.

Tárhelyszolgáltatás

adatfeldolgozó

LINK

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Csomagszállítás

adatkezelő

LINK

Google Ireland Ltd.

Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin

Tárhelyszolgáltatás

adatfeldolgozó

LINK

 

A közös adatkezelőkön és adatfeldolgozókon kívül személyes adatokat csak abban az esetben osztunk meg más szervvel, amennyiben jogszabály, vagy közhatalmi szerv kötelez rá, illetve amennyiben az igazságszolgáltatás érvényesülése megköveteli. Ez magában foglalja az ahhoz való jogokat, hogy bűncselekmény (pl. csalás) megelőzése érdekében az Adatkezelő jogai megvédése érdekében megosszuk a személyes adatokat más szervekkel, szervezetekkel.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme


Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére), a 3. pontban megadott elérhetőségeken.

Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:
Az XY rendezvényen nyereményjáték / arcade verseny / stb. lebonyolítása
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

 

A kezelt adatok köre:

 • VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV: AZÉRT KÉRJÜK BE, HOGY MEG TUDJUK SZÓLÍTANI A RÉSZTVEVŐKET A KÜLÖNBÖZŐ KOMMUNIKÁCIÓINKBAN, PÉLDÁUL NYEREMÉNYEK KIOSZTÁSAKOR;
 • EMAIL CÍM: AZÉRT KÉRJÜK BE, HOGY FEL TUDJUK VENNI A KAPCSOLATOT A RÉSZTVEVŐKKEL AZ AKTIVITÁS IDEJE ALATT, PÉLDÁUL NYEREMÉNYEK KIOSZTÁSAKOR;
 • KOR: AZÉRT KÉRJÜK BE, HOGY MEGBIZONYOSODJUNK RÓLA, HOGY A RÉSZTVEVŐ ELEGET TESZ AZ ÉLETKORBELI MEGKÖTÉSEKNEK;
 • JÁTÉKBELI FELHASZNÁLÓNÉV ÉS SZÜKSÉG ESETÉN EGYÉB ADATOK: AZÉRT KÉRJÜK BE, HOGY A RÉSZTVEVŐ JÁTÉKBELI TELJESÍTMÉNYÉT TUDJUK MÉRNI AZ AKTIVITÁS SORÁN;
 • TELEFONSZÁM: AZÉRT KÉRJÜK BE, HOGY A RÉSZTVEVŐT AZONNAL ÉRTESÍTENI TUDJUK A NYEREMÉNYÉRŐL;
 • LAKCÍM: AZÉRT KÉRJÜK BE, HOGY A RÉSZTVEVŐNEK EL TUDJUK POSTÁZNI A NYEREMÉNYÉT.

  AZ ADATKEZELÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA: NYEREMÉNYJÁTÉK LEBONYOLÍTÁSA, NYERTESEK KIÉRTESÍTÉSE, KAPCSOLATFELVÉTEL
  AZ ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 5 ÉV (ESETLEGES POLGÁRI JOGI IGÉNYEK MIATT A KAPCSOLATFELVÉTEL, LEVELEZÉS BIZONYÍTÁSA ÉRDEKÉBEN)

 

A nyertes a nyereményről szóló értesítéskor nyilatkozik, hogy hozzájárul-e, hogy neve a szervező Facebook oldalán, illetve honlapján megjelenjen, mint a nyereményjáték nyertese. Amennyiben hozzájárul, úgy szervező jogosult a nyertes nevét kiírni.

 

Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek


Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a 3. pontban megadott elérhetőségeken.

Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.

A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.


A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:

 • A RÁ VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK;
 • AZ ADATKEZELÉS CÉLJA(I);
 • AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI;
 • AZON SZEMÉLYEK, AMELYEKKEL AZ ÉRINTETT ADATAIT KÖZÖLTÉK, VAGY KÖZÖLNI FOGJÁK;
 • AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA;
 • A HELYESBÍTÉSHEZ, TÖRLÉSHEZ, VALAMINT AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG;
 • A BÍRÓSÁGHOZ, ILLETVE FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA;
 • A KEZELT ADATOK FORRÁSA;
 • PROFILALKOTÁS ÉS/VAGY AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, ILLETVE ILYEN ALKALMAZÁSÁNAK RÉSZLETEI, GYAKORLATI HATÁSAI;
 • A KEZELT ADATOK HARMADIK ORSZÁG VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE VALÓ ÁTADÁSA

A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.

Amennyiben a kérelmező papír alapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként

Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 25 nap.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:

 • AZ ADATOK JOGELLENESEN (JOGSZABÁLYI FELHATALMAZÁS VAGY SZEMÉLYES HOZZÁJÁRULÁS NÉLKÜL) KERÜLTEK KEZELÉSRE;
 • AZ ADATOK KEZELÉSE SZÜKSÉGTELEN AZ EREDETI CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ;
 • AZ ÉRINTETT VISSZAVONJA HOZZÁJÁRULÁSÁT AZ ADATKEZELÉSHEZ, ÉS AZ ADATKEZELŐNEK NINCS MÁS JOGALAPJA AZ ADATKEZELÉSRE;
 • A KÉRDÉSES ADATOK GYŰJTÉSÉRE INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMMAL ÖSSZEFÜGGŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÍNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KERÜLT SOR;
 • A SZEMÉLYES ADATOKAT AZ ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉHEZ TÖRÖLNI KELL;
 • AZ ÉRINTETT JOGOSULT AZ ADATKEZELŐNEK ADOTT HOZZÁJÁRULÁSÁT – ÍRÁSBAN, INDOKLÁS NÉLKÜL – BÁRMIKOR VISSZAVONNI.

Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

 • AZ ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES A TOVÁBBI ADATKEZELÉS;
 • A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSHOZ ÉS A TÁJÉKOZÓDÁSHOZ VALÓ JOG GYAKORLÁSA CÉLJÁBÓL SZÜKSÉGES;
 • KÖZÉRDEKBŐL;
 • ARCHIVÁLÁSI, TUDOMÁNYOS, KUTATÁSI VAGY STATISZTIKAI CÉLBÓL